menumobil
Poptávám POUZE stínění nebo sítě proti hmyzu
 
 
Vyberte typ stínění
 
venkovní stínění
 
vnitřní stínění
 
sítě proti hmyzu

 
 

 
Kontaktní údaje
Jméno: *
Příjmení: *
Název firmy:
E-mail: *
Telefon: *
Ulice: *
Číslo popisné: *
Město: *


Pro zpracování nabídky je nutné uvést všechny údaje označené *, jinak není možné nabídku připravit
PSČ: *
?
PSČ stavby: *
 
?

Soubory:
Nahrát soubory (nákres oken, stavby apd.) velikost jednoho souboru max. 5 Mb

Poznámka:
 


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků VEKRA dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
 

 
předchozí krok odeslat